PROAGENT

Promoting professional agency in education and health care work

Ammatillisen toimijuuden vahvistaminen opetus- ja terveydenhuoltoalan työssä


Työelämän jatkuvat muutokset edellyttävät opetus- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöltä entistä enemmän ammatillisten ja organisatoristen rajojen ylittämistä. Ammatillista toimijuutta tarvitaan uusien työkäytäntöjen kehittämiseksi, luovien ratkaisujen löytämiseksi ja ammatillisten identiteettien muokkaamiseksi. Toistaiseksi meillä on kuitenkin niukasti tutkittua tietoa siitä, miten ammatillista toimijuutta harjoitetaan työyhteisöissä ja miten toimijuutta voidaan vahvistaa.  PROAGENT-tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, miten ammatillista toimijuutta harjoitetaan ja miten sitä voidaan erilaisten sosiaalisten interventioiden avulla edistää opetus- ja terveydenhuoltoalan työyhteisöissä. Ymmärrämme ammatillisen toimijuuden resurssina tehdä tarkoituksenmukaisia valintoja ja toimia näiden valintojen mukaisesti siten, että saadaan aikaan tarvittavia muutoksia vallitseviin työkäytäntöihin, valtasuhteisiin, diskursseihin ja ammatillisiin identiteetteihin. Toimijuutta vahvistavien interventioiden (dialoginen työkonferenssi ja identiteettityöpaja) tavoitteena on luoda yhteisöllisiä tiloja uusille työkäytännöille, moniammatilliselle työskentelylle ja ammatillisten identiteettien uudelleenneuvottelulle.
 
PROAGENT-tutkimushanke toteutetaan ammatillisia opettajia, opettajankouluttajia, sekä lääkäreitä ja hoitajia koskevina kolmena osahankkeena. Tutkimustehtävänä on: 1) tunnistaa erilaisia tapoja harjoittaa ammatillista toimijuutta ammatillisessa ja akateemisessa opettajankoulutuksessa sekä sairaalassa, 2) tarkastella ammatillista toimijuutta moniammatillisissa rajanylityksissä ja työorganisaation rakenteellisissa uudistuksissa, 3) kokeilla ja kehittää osallistavia ja dialogisia ammatillista toimijuutta edistäviä toimintatapoja opetus- ja terveydenhuoltoalan organisaatioissa yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa, sekä 4) kehittää teoriaa ammatillisesta toimijuudesta subjektilähtöisen sosiokulttuurisen lähestymistavan viitekehyksessä. Aineiston hankinta ja analyysi toteutetaan etnografisella tutkimusotteella. Pitkittäistutkimuksen strategiaa hyödynnetään keräämällä aineistoa työyhteisöjen muutosten ja interventioiden yhteydessä.

 

Rahoitus: Suomen Akatemia 2011-2014

Vastuullinen johtaja: professori Anneli Eteläpelto

Tutkijat: Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen & Kaija Collin

Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos

 

Lisätietoa: PROAGENT-tutkimushankkeen kotisivut