Ohjeita romaanisen filologian opinnäytteiden tekemiseen

Romaaniset ja klassiset kielet (SLRC)

Romaaninen filologia


Ohjeita seminaariesitelmän ja maisterintutkielman tekoon

 

1. Sekä seminaariesitelmä että maisterintutkielma ovat dokumentoituja esityksiä, ts. kaikki väitteet pitää voida perustella, johtopäätösten muodostaminen on esitettävä loogisesti ja selkeästi, lähdeviitteet on merkittävä.

2. Käytetään alaviitteitä (ei tekstiviitteitä eikä loppuviitteitä).

3. Seminaariesitelmä on pituudeltaan 10-15 s. (I esitelmä) tai 15-20 s. (II esitelmä). Jokainen osanottaja tekee oman esitelmän.

4. Maisterintutkielma on pituudeltaan 70-80 s.

5. Seminaariesitelmä ja maisterintutkielma jakautuvat kolmeen pääosaan:

 

1. Introduction

- esittelee työn aiheen, metodin ja korpuksen (1.1. But, méthode et corpus) sekä aiheen taustaa. Pituus: korkeintaan 1/3 koko työn pituudesta, 10 sivun esitelmässä 3 s., 20 sivun esitelmässä maks. 6 s., 80 sivun pro gradu -tutkielmassa maks. 25 sivua, miel. n. 20 sivua.

2. Analyse

- tärkein osa työtä, tekijän oman tutkimuksen välittäminen lukijalle - miltei 2/3 koko työn pituudesta.

3. Conclusion

- välittää työn omaperäisen sisällön lukijalle niin, että käytetyt metodit ja tutkimustulokset selviävät ilman koko tekstin lukemista. Loppuun "perspectives de recherche": miten voisi jatkaa tutkimusaiheesta.

 

Tekstin jälkeen Bibliographie (ks. bibliografiset konventiot) ja mahdolliset Appendices (liitteet).

 

Kansilehti näyttää seuraavanlaiselta:

malliSuurempi malli

 

6. Seminaarin arvosana määräytyy 1) esitelmän 2) ajankäytön 3) opponoinnin 4) yleisen keskusteluun osallistumisen pohjalta.

7. Yhteensä jokainen tekee kaksi esitelmää ja kaksi opponointia.

8. Seminaarissa esitettyjen huomautusten mukaan korjattu esitelmä romaanisesta filologiasta vastaavalle  koulutussuunnittelijalle arkistoitavaksi jälkipolvia varten.